Obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Prečítajte si aktuálne Obchodné podmienky upravujúce vzťahy medzi nami (prevádzkovateľom e-shopu) a vami (jeho zákazníkmi). Žiadne písmená pod čiarou, len jasné pravidlá, ktorými sa nákup v našom eshope riadi.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.smartcat.sk a zároveň predávajúcim (dodávateľom) je spoločnosť Sharkam s.r.o.

Sídlo:
Sharkam s.r.o.
Veternicová 33
Bratislava 841 05
IČO: 35 744 103
DIČ: 2020253334
IČ DPH: SK202025334

Korešpondenčná adresa:
Sharkam s.r.o.
Veternicová 33
Bratislava 841 05

Objednávanie a nákup tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu, po vyplnení registračného formulára a odoslaní objednávky.

Objednávku po zaplatení nie je možné zrušiť.

Na všetky ceny sa uplatňuje DPH podľa platnej legislatívy. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením.

Priebeh objednávania a dodávania

1) Objednávanie prostredníctvom internetu

a) Zákazník prostredníctvom internetovej stránky www.sharkam.sk vyplní objednávkový formulár a následne si objedná požadovaný tovar. Objednávka bude akceptovaná až po zaplatení ceny prostredníctvom platobnej karty on-line platbou.

b) Dodávateľ objednávku dodá na požadovanú adresu v požadovanom čase

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré zákazník poskytne dodávateľovi prostredníctvom registračného a objednávkového formulára, slúžia výlučne pre interné potreby dodávateľa, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Dodávateľ striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Tovar je zákazníkovi doručený na miesto určenia, podľa platnej objednávky.

Zásielky sú dodané pred stanoveným termínom, v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bolo možné ohriatie objednaných teplých jedál na požadovanú teplotu.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať on-line platobnou kartou.

Záväzky dodávateľa

Dodávateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), hygienicky zabaliť tovar a dodať v dohodnutej lehote na miesto určenia. Zároveň sa zaväzuje informovať zákazníka o spôsobe servírovania daného jedla.

Záväzky zákazníka

Zákazník sa zaväzuje prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Zákazník preberá zodpovednosť za prenajatý inventár, mobiliár a v prípade jeho straty, či poškodenia sa zaväzuje škody uhradiť podľa obstarávacích cien.

Zákazník sa ďalej zaväzuje informovať dodávateľa o možnosti prístupu a parkovania pri dodávke tovaru a poskytnúť súčinnosť súvisiacu s dovozom a inštaláciou ohrevných zariadení v priestoroch zákazníka.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Dodávateľ sa zrieka zodpovednosti za:

a) a. prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (výpadok elektriny, vojna, štrajk, prírodná katastrofa a pod.);

b) b. akékoľvek iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej manipulácie s ohrevnými zariadeniami.

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou zaslané e-mailom na adresu objednavky@smartcat.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené dodávateľom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené zákazníkom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol zákazníkovi dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako bolo objednané. V takom prípade dodávateľ zabezpečí dodanie chýbajúceho tovaru alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo po dohode zákazníkovi vráti uhradenú cenu za nedodaný tovar. Potravinárske produkty nie je možné po zakúpení vrátiť.

Záruka

Jedlá budú označené presným dátumom a časom výroby a spotreby. Za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť produktu dodávateľ ručí len po dobu spotreby vyznačenú na obale.

Záruka je poskytovaná iba v prípade dodržania skladovacích a technologických podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Záverečné ustanovenia

Zákazník týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu www.smartcat.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu.

Zaslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.